اساسنامه

مصوبه «اساسنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» که در جلسه 733 مورخ 3/2/92 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس پیشنهاد مورخ 9/12/91 رییس دفتر مقام معظم رهبری به تصویب رسیده است.