برچسب: گزارش سیاستی

معرفی و ضرورت مواجهه انتقادی با سند ۲۰۳۰

معرفی و ضرورت مواجهه انتقادی با ۲۰۳۰ نوشتاری از دکتر حسین رمضانی منتشر شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی