برچسب: کودتای 1299

دستی پنهان در بیرون از تاریخِ بومی ما موجب تصرفات حداکثری...

از سلسله نشست‌های علمیِ واکاوی کودتای سال ۱۲۹۹ نشستی با موضوع “ابعاد فرهنگی کودتای ۱۲۹۹“ توسط گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه برگزار شد.

بررسی کودتا را باید از دوره مشروطه شروع کرد

نشست علمی با موضوع “بازتاب کودتای ۱۲۹۹ در ادبیات“ توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه برگزار شد.

نشست علمی ابعاد فرهنگی کودتای ۱۲۹۹

از سلسله نشست‌های علمیِ واکاوی کودتای سال ۱۲۹۹ نشستی با موضوع “ابعاد فرهنگی کودتای ۱۲۹۹“ توسط گروه فرهنگ‌پژوهی به صورت مجازی برگزار می‌شود.

نشست علمی بازتاب کودتای ۱۲۹۹ در ادبیات

نشست “بازتاب کودتای ۱۲۹۹ در ادبیات“ از سلسله نشست‌های واکاوی کودتای سال ۱۲۹۹ توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

کرسی ترویجی بررسی کارنامه دولت کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹

پنجمین نشست علمیِ واکاوی کودتای سال ۱۲۹۹ به صورت کرسی علمی ترویجی با موضوع “بررسی کارنامه دولت کودتای سوم اسفند سال ۱۲۹۹“ توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی