برچسب: کرسی

کرسی مبانی و اصول مردمی بودن نظام اداری اسلام برگزار می...

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه

عدم وجود قانون جامع در خصوص حمایت از محور مقاومت

کرسی علمی- ترویجی با موضوع “ لزوم تدوین قانون جامع در خصوص حمایت از محور مقاومت” برگزار شد.

کرسی راهبردهای سیاست جنایی اسلام در جرایم علیه تمامیت جسمانی در...

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه فقه و حقوق پژوهشگاه با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به صورت حضوری و مجازی

کرسی علمی- ترویجی بررسی وتحلیل جواز یا عدم جواز توبه در...

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه قطب علمی فلسفه دین اسلامی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

اشتراک نظر اسپینوزا و صوفیه در نفی نیاز به شریعت و...

کرسی علمی- ترویجی با موضوع “بررسی قرآنی رابطه گوهر و صدف دین از دیدگاه اسپینوزا و صوفیه” برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی