برچسب: کرسی

کرسی ترویجی موقعیت‌یابی دولت هوشمند فناوری یا نظریه

کرسی علمی ترویجی «موقعیت‌یابی دولت هوشمند فناوری یا نظریه» به همت مرکز مطالعات فضای مجازی با همکاری گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

تبعیت از دولت اعتدال مانع از عدم تعادل در جامعه می...

کرسی علمی ترویجی «دولت اعتدال (فلسفه سیاست) توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه برگزار شد

راهکارهای فرهنگ‌پذیر نمودن دین از مهمترین رسالت‌های دینی است

کرسی ترویجی با عنوان «الگوی ساخت به مثابه راهکاری برای فرهنگ پذیرنمودن امور دینی با مطالعه موردی حجاب» برگزار شد.

کرسی ترویجی الگوی ساخت‌گرا به‌مثابه راهکاری برای فرهنگ‌پذیر نمودن دین

برگزاری کرسی علمی ترویجی «الگوی ساخت‌گرا به‌مثابه راهکاری برای فرهنگ‌پذیر نمودن دین» توسط گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه.

رویکردسازی تحوّلی برای بخش فرهنگیِ لایحۀ هفتم

کرسی ترویجی با عنوان رویکردسازی تحوّلی برای بخش فرهنگیِ لایحۀ هفتم به همت گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی