برچسب: کرسی جهان غیب

کرسی ترویجی برآیند اعتقاد قرآنی به جهان غیب در مولفه‌های علوم...

کرسی ترویجی توسط گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی پژوهشگاه با مشارکت انجمن علمی به صورت مجازی برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی