برچسب: کرسی ترویجی

کرسی علمی- ترویجی ماهیت و ضرورت عرفان ادبی برگزار می شود

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه عرفان و معنویت پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

کرسی ترویجی رویکرد شناسی انتقادی مطالعات تکفیر در جهان اسلام

برگزاری کرسی علمی -ترویجی توسط گروه علمی مطالعات تمدن نوین اسلامی مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه

تبعیت از دولت اعتدال مانع از عدم تعادل در جامعه می...

کرسی علمی ترویجی «دولت اعتدال (فلسفه سیاست) توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه برگزار شد

کرسی ترویجی الگوی ساخت‌گرا به‌مثابه راهکاری برای فرهنگ‌پذیر نمودن دین

برگزاری کرسی علمی ترویجی «الگوی ساخت‌گرا به‌مثابه راهکاری برای فرهنگ‌پذیر نمودن دین» توسط گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه.

کرسی ترویجی روایت‌پردازی‌های استاد مطهری از حجاب

 کرسی ترویجی «روایت‌پردازی‌های استاد مطهری از حجاب» توسط گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی