برچسب: کتاب نقد

کتاب نقد؛ از نقد سروش تا الهیات کرونا

گفتگو با دکتر رمضان علی تبار سردبیر فصلنامه کتاب نقد

کتاب نقد؛ مجالی برای منتقدان

گفتگو با دکتر رمضان علی تبار سردبیر فصلنامه کتاب نقد

علم دینی و علوم انسانی اسلامی از منظر شهید سیدمحمد باقر...

نوشتاری از دکتر رمضان علی‌تبار عضو هیأت علمی گروه منطق فهم دین و سردبیر کتاب نقد به بهانه انتشار شماره 93 و 94 فصلنامه کتاب نقد 

فراخوان مقاله فصلنامه انتقادی کتاب نقد منتشر شد

فصلنامه انتقادی کتاب نقد در حوزه علم دینی و علوم انسانی اسلامی به منظور دریافت رتبه علمی پژوهشی برای شماره‌های تابستان و پاییز 1401 پذیرای مقالات پژوهشگران گرامی در این حوزه می باشد.

نگرش سیستمی به علم دینی بر مبنای توحیدمحوری

نوشتاری از دکتر علی تبار با عنوان نگرش سیستمی به علم دینی بر مبنای توحیدمحوری منتشر شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی