برچسب: کتاب جدید

توصیف کتاب منطق علوم انسانی اسلامی (فراروش)

نوشتاری از دکتر رمضان علی تبار عضو هیأت علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه

هویت اجتماعی در قرآن

بررسی «هویت اجتماعی در قرآن» تازه ترین اثر در حال انجام سیدحسین فخرزارع عضو هیأت علمی گروه فرهنگ‌پژوهی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی