برچسب: کارکرد عقل

کرسی ترویجی کارکردهای معرفتی عقل در علوم انسانی اسلامی

کرسی ترویجی توسط گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی با مشارکت انجمن علمی تحول علوم انسانی به صورت مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی