برچسب: پانزدهمین جلسه هیات ممیزه مشترک استان تهران

آقای دکتر محمود مهام به رتبه استادیاری ارتقا یافت

در پانزدهمین جلسه هیات ممیزه مشترک استان تهران، آقای دکتر محمود مهام به رتبه استادیاری ارتقاء پیدا کرد.

آقای دکتر حسین خزایی به رتبه استادیاری ارتقا یافت

در پانزدهمین جلسه هیات ممیزه مشترک استان تهران، آقای دکتر حسین خزایی به کسب رتبه استادیاری موفق گردید.

آقای عبدالوهاب فراتی به رتبه دانشیاری ارتقا یافت

در پانزدهمین جلسه هیات ممیزه مشترک استان تهران، آقای عبدالوهاب فراتی به رتبه دانشیاری ارتقاء پیدا کرد.

حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان به رتبه استادی ارتقا...

در پانزدهمین جلسه هیات ممیزه مشترک استان تهران، حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان به رتبه استادی ارتقاء پیدا کرد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی