برچسب: پارادایم

نشست علمی ماهیت پارادایم

برگزاری نشست علمی توسط گروه کلام با همکاری گروه منطق فهم دین پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

نظر قرآن به پارادایم تمدن کانونی نزدیک‌ است

کرسی علمی- ترویجی با موضوع “مفهوم شناسی تمدن پارادایم ها و مسائل (منظری قرآنی)” برگزار شد.

لزوم اجرای الگوی حکمرانی امامت محور در ایران

در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی کرسی علمی- ترویج توسط گروه سیاست پژوهشگاه، برگزار شد

کرسی ترویجی مفهوم‌شناسی تمدن پارادایم ها و مسائل (منظری قرآنی)

کرسی علمی- ترویجی توسط گروه علمی مطالعات تمدن نوین اسلامی مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

نشست علمی (هم‌اندیشی) پارادایم و روش قرآنی علوم انسانی

برگزاری هم اندیشی علمی به مناسبت هفته پژوهش به صورت مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی