برچسب: نقد مبانی معنویت مدرن

کرسی ترویجی نقد مبانی معنویت مدرن برگزار شد

کرسی علمی ترویجی نقد مبانی معنویت مدرن" توسط قطب علمی فلسفه دین با همکاری دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی قم و سخنرانی اساتید حوزه و دانشگاه در سالن نشست‌های علمی این دانشگاه برگزار شد."

کرسی ترویجی “نقد مبانی معنویت مدرن” برگزار می‌شود

قطب علمی فلسفه دین وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، با مشارکت دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی قم، کرسی علمی ترویجی نقد مبانی معنویت مدرن" را با سخنرانی اساتید حوزه و دانشگاه در سالن نشست‌های علمی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌کند."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی