برچسب: نقد سروش

نقدی در باب تعریف روشنفکر و روشنفکری

نوشتاری از دکتر محمد محمدرضایی در باب تعریف روشنفکر و روشنفکری منتشر شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی