برچسب: نظام معرفت شناسی فارابی

بحثی در چیستی نظام معرفت‌شناسی اسلامی

بحثی در چیستی نظام معرفت‌شناسی اسلامی نوشتاری از دکتر مهدی عباس زاده عضو هیات علمی گروه معرفت شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادداشت حاضر درصدد...

عباس‌زاده: فلسفه یونانی با فارابی اسلامی شد

دکتر مهدی عباس‌زاده عضو هیأت علمی گروه معرفت‌شناسی پژوهشگاه، در خصوص نظام معرفت‌شناسی در فلسفه فارابی به گفتگو پرداخت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی