برچسب: نشست همایش

نشست نقش انقلاب اسلامی در احیای حقوق زن در خانواده برگزار...

پیش‌نشست بیست و دوم همایش نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی توسط گروه فقه و حقوق و با همکاری سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نشست علمی نقش انقلاب اسلامی در تحول فقه برگزار می‌شود

پیش‌نشست هجدهم همایش نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی توسط پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی با همکاری سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نشست مطالعات علوم انسانی اسلامی؛ کامیابی‌ها و کاستی‌ها برگزار می‌شود

پیش‌نشست شانزدهم همایش نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی توسط گروه کلام و با همکاری سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نشست علمی رویارویی ایرانیان با مدرنیسم “تجـدد” برگزار می‌شود

پیش‌نشست پانزدهم همایش نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی توسط گروه فلسفه و با همکاری سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نشست علمی نقش دین در جامعه در پرتوی انقلاب اسلامی برگزار...

پیش‌نشست چهاردهم همایش نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی توسط گروه کلام و با همکاری سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی