برچسب: نشست علمی

نشست علمی حیث التفاتی و هوش مصنوعی قوی

برگزاری نشست علمی توسط گروه معرفت شناسی و علوم شناختی پژوهشگاه

نشست علمی تأملی در بخش سیاست برنامه هفتم توسعه

برگزاری نشست علمی توسط گروه سیاست پژوهشگاه

نشست علمی بایسته‌های توسعه هوش مصنوعی درو‌ن‌زا

نشست علمی “بایسته‌های توسعه هوش مصنوعی درو‌ن‌زا” توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

نشست علمی موافقت معنایی

برگزاری نشست علمی توسط قطب علمی فلسفه دین اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی

نشست علمی حکمرانی شناختی و سکوهای اجتماعی

نشست علمی “حکمرانی شناختی و سکوهای اجتماعی” توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی