برچسب: نشست علمی

نشست علمی رابطه عدم قطعیت با قاعده علیت برگزار می شود

برگزاری نشست علمی توسط قطب علمی فلسفه دین اسلامی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

نشست علمی بررسی تعطیلی شنبه از بعد فرهنگی و اجتماعی برگزار...

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست علمی با موضوع “بررسی تعطیلی شنبه از بعد فرهنگی و اجتماعی” توسط گروه فرهنگ پژوهی...

نشست علمی جامعه شناسی حکمرانی هوش مصنوعی و حکمرانی هوشمند مصنوعی...

چهارمین نشست علمی در راستای همایش ملی «مطالعات نظری- دینی علوم زیستی و زیست فناوری» برگزار می شود

نشست علمی دلالت‌های نظریه اسلامی فرهنگ در موضوع هدایت خانواده و...

سلسله نشست‌های دیپلماسی نخبگانی (جهان اسلام): “فرهنگ از دیدگاه اندیشمندان معاصر اسلامی” برگزار می شود

نشست علمی ماهیت فرهنگ در جامعه اسلامی و روش هدایت یا...

سلسله نشست‌های دیپلماسی نخبگانی (جهان اسلام): “فرهنگ از دیدگاه اندیشمندان معاصر اسلامی” برگزار می شود

یادداشت هفته

نشست‌های علمی