برچسب: مهر

مهمترین مطالبات جدی نشر از دولت سیزدهم

تازه‌ترین یادداشت سیدغلامرضا حسینی مدیرعامل سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با موضوع مطالبات جدی نشر از دولت سیزدهم.

بابایی: مشکل فضای علمی کشور عدم پیوند میان ساحت نظر و...

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: «عدم اتصال و پیوند» ساحت نظر و عمل در فضای علمی، وجود دارد و نظام آموزشی فارغ از نیازهای اجتماعی یکسره سر در گریبان ترجمه دارد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی