برچسب: مهدی کاموس

کرسی ترویجی بررسی نظری نظریه انقلاب اسلامی

کرسی علمی- ترویجی با موضوع «بررسی نظری نظریه انقلاب اسلامی» توسط گروه ادبیات اندیشه با همکاری اندیشکده ادبیات پایداری برگزار می شود.

کرسی ترویجی چیستی جریان ادبی

کرسی علمی- ترویجی با موضوع «چیستی جریان ادبی» توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه برگزار می‌شود.

مرزهای تخیل در داستان دینی مشخص شد

نشست علمی مرزهای تخیل در داستان دینی برگزار شد

نشست علمی بازخوانی شخصیت و شیوه حکومتی خاندان پهلوی

به همت گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه، سلسله نشست‌های علمی داستان و آرمان (جریان‌شناسی داستان‌های بلند انقلاب اسلامی) برگزار می‌شود.

انقلاب اسلامی یک جریان است، چون استمرار دارد

نشست علمی با موضوع «مؤلفه‌های اختصاصی گونه ادبیات داستان انقلاب اسلامی (چیستی ادبیات داستانی انقلاب اسلامی)» برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی