برچسب: مهدی جمشیدی

راهکارهای فرهنگ‌پذیر نمودن دین از مهمترین رسالت‌های دینی است

کرسی ترویجی با عنوان «الگوی ساخت به مثابه راهکاری برای فرهنگ پذیرنمودن امور دینی با مطالعه موردی حجاب» برگزار شد.

کرسی ترویجی الگوی ساخت‌گرا به‌مثابه راهکاری برای فرهنگ‌پذیر نمودن دین

برگزاری کرسی علمی ترویجی «الگوی ساخت‌گرا به‌مثابه راهکاری برای فرهنگ‌پذیر نمودن دین» توسط گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه.

پیشتازی شیخ شهید در فهم روشنفکری

نوشتاری از مهدی جمشیدی عضو هیأت علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه

قیام انقلابی برای اقامۀ انقلاب

تازه‌ترین یادداشت مهدی جمشیدی عضو هیات علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه با عنوان تجربۀ بازسازی انقلابی در قامت حداکثری: قیام انقلابی برای اقامۀ انقلاب.

از تحقیر تبلیغ تا استحالۀ فرهنگی

تازه‌ترین یادداشت مهدی جمشیدی عضو هیات علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه در پی دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با روحانیون و طلاب.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی