برچسب: مساله شناسی انقلاب

مسأله‌شناسیِ بازسازیِ انقلابی از زاویۀ علوم انسانی

تازه ترین یادداشت مهدی جمشیدی عضو هیات علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه با عنوان مسأله‌شناسیِ بازسازیِ انقلابی از زاویۀ علوم انسانی.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی