برچسب: مذهب اقتصادی

تعریف و روش مذهب اقتصادی اسلام

گزارش محتوایی کرسی علمی ترویجی با موضوع “تعریف و روش مذهب اقتصادی اسلام“

اخلاق روبنای اصول مذهب اقتصادی اسلام شود

کرسی علمی ترویجی با موضوع “تعریف و روش مذهب اقتصادی اسلام“ ششم آذرماه سال جاری توسط گروه اقتصاد پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی