برچسب: محمدحسن شاهنگی

ضرورت تبیین مسائل برای جوانان در حاشیه اغتشاشات اخیر

نوشتاری از محمد حسن شاهنگي دبیر گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تراژدی نژادپرستی در سینمای غرب

یادداشت محمدحسن شاهنگی عضو شورای علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه با عنوان تراژدی نژادپرستی در سینمای غرب.

سینمای ایران و دو راهی اصغر و منصور!

نوشتاری از محمدحسن شاهنگی دبیرگروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه

نشست علمی خدمات متقابل سینما و فرهنگ و هویت اسلامی

نخستین نشست علمی رستاخیز واژه‌ها با عنوان «خدمات متقابل سینما و فرهنگ و هویت اسلامی» برگزار می‌شود.

مطالبات سینمایی از دولت سیزدهم

یادداشت محمدحسن شاهنگی دبیر علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه در خصوص انتظارات سینمایی از دولت سیزدهم

یادداشت هفته

نشست‌های علمی