برچسب: علی نجات بخش اصفهانی

مبانی نظام اداری از منظر آموزه های اسلام

کرسی علمی ترویجی «مبانی نظام اداری از منظر آموزه های اسلام» توسط گروه مدیریت پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه با همکاری انجمن مدیریت اسلامی...

طراحی مدل وحدت آفرینی و وحدت سنجی در مسیر تمدن اسلامی(مدیریت...

گزارش محتوایی کرسی ترویجی طراحی مدل وحدت آفرینی و وحدت سنجی در مسیر تمدن اسلامی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی