برچسب: علوم انسانی اسلامی

کرسی ترویجی قلمروشناسی علوم انسانی اسلامی از منظر قرآن

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی

سنجش‌گری ظرفیت قابل توجه عقل است

کرسی علمی- ترویجی با موضوع “کارکردهای معرفتی عقل در علوم انسانی اسلامی (با تأکید بر آیات قرآن) توسط گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی با مشارکت گروه منطق فهم دین پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

کرسی ترویجی کارکردهای معرفتی عقل در علوم انسانی اسلامی

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی پژوهشگاه با مشارکت گروه منطق فهم دین به صورت مجازی

برآیند اعتقاد قرآنی به جهان غیب در مولفه‌های علوم انسانی اسلامی

کرسی علمی- ترویجی توسط گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی پژوهشگاه با مشارکت قطب علمی فلسفه دین اسلامی به صورت مجازی برگزار شد.

کرسی ترویجی برآیند اعتقاد قرآنی به جهان غیب در مولفه‌های علوم...

برگزاری مجازی کرسی علمی- ترویجی توسط گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی پژوهشگاه با مشارکت قطب علمی فلسفه دین اسلامی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی