برچسب: عقد

گزارشی از میزگرد علمی با محوریت نکاح معاطاتی

میزگرد علمی به همت گروه فقه و حقوق پژوهشگاه در دو بخش با موضوع «تحلیل فقهی حقوقی شیوه‌های نوین اجرای عقد» و «قواعد تحقق نکاح قانونی از دیدگاه اسلام» برگزار شد.

میزگرد علمی با محوریت نکاح معاطاتی

میزگرد علمی با پنل های تخصصی با عنوان قواعد تحقق نکاح قانونی از دیدگاه اسلام و تحلیل فقهی حقوقی شیوه‌های نوین اجرای عقد برگزار می شود

یادداشت هفته

نشست‌های علمی