برچسب: عبدالوهاب فراتی

عدم توجه به اقتضائات روز در بخش سیاست برنامه هفتم توسعه

نشست علمی با موضوع “تأملی در بخش سیاست برنامه هفتم توسعه“ یکشنبه ۲۹ مردادماه سال جاری توسط گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد.

نشست علمی تأملی در بخش سیاست برنامه هفتم توسعه

برگزاری نشست علمی توسط گروه سیاست پژوهشگاه

از ترس استفاده از میکروفون تا درس آنلاین ۵ هزارنفره

گفتگو با دكتر عبدالوهاب فراتی عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه

رابطه میان استبدادستیزی و تحقق عدالت از منظر امام خمینی(ره)

نوشتاری از دکتر عبدالوهاب فراتی عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه

رابطه روحانیت با دولت مدرن

گفتگو با دکتر عبدالوهاب فراتی عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی