برچسب: شهید هسته ای

«ترور» از دریچۀ «مذاکره»

نوشتاری از مهدی جمشیدی با عنوان «ترور» از دریچۀ «مذاکره» به بهانه ترور شهید محسن فخری زاده منتشر شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی