برچسب: شهادت امام علی

لزوم بررسی سیره امام علی(ع) به روایت دانشنامه امام علی(ع)

نوشتاری برگرفته از مقاله «سیره امام علی (ع)» جلد اول دانشنامه امام علی(ع)

مظلومیت امام علی(ع) به روایت دانشنامه امام علی(ع)

نوشتاری برگرفته از مقاله «مظلوميت امام علی(ع)» جلد اول دانشنامه امام علی(ع)

از همیشه به تحقق الگوی عدالت علوی نیازمندتریم

عدالت هدف حکومت در برخی فلسفه‌های سیاسی است؛ و در مکتب قرآن، از مهم‌ترین اهدافِ میانی حکومت اسلامی، و ابزار رساندن جامعه به هدف نهایی حکومت است.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی