برچسب: سیدکاظم سیدباقری

کرسی ترویجی تحولات جدید روشنفکری در ایران امروز

در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی کرسی علمی- ترویجی توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

روش شهید صدر در کشف نظام قابل دفاع است

کرسی علمی با موضوع “بررسی ظرفیت منابع شریعت برای تأمین فقه نظام” توسط گروه فقه و حقوق پژوهشگاه برگزار می‌شود.

کرسی ترویجی بایسته‌های نظام سازی در فقه سیاسی شیعه

در راستای برگزاری همایش ملی فلسفه فقه نظام‌ساز (با تأکید بر افکار و آرای شهید آیت‌الله محمدباقر صدر)، کرسی علمی برگزار می شود

کرسی ترویجی بررسی ظرفیت منابع شریعت برای تأمین فقه نظام

در راستای برگزاری همایش ملی فلسفه فقه نظام‌ساز (با تأکید بر افکار و آرای شهید آیت‌الله محمدباقر صدر)، کرسی علمی برگزار می شود.

نشست علمی فقه سیاسی شیعه و ظرفیت ساختارسازی در نظام سیاسی...

نشست علمی در راستای همایش ملی فلسفه فقه نظام‌ساز (با تأکید بر افکار و آرای شهید آیت‌الله محمدباقر صدر) برگزار می شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی