برچسب: سیدحسن فخرزارع

کرسی ترویجی ناثنویت‌گرایی در فلسفه اجتماعی

کرسی علمی ترویجی به صورت مجازی توسط گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی