برچسب: سنت الهی

کرسی ترویجی سنت‌های الهی و حرکت تکاملی تاریخ و جامعه

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه علمی مطالعات پیشرفت ایرانی اسلامی مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی