برچسب: رمضان علی تبار

کرسی روش تفسیر شبکه‌ای به عنوان زیرساخت برای دستیابی به آنتولوژی...

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی به صورت حضوری و مجازی

مسأله مندی تولید علم، تنها راه تحول علوم انسانی است

سخنرانی دکتر رمضان علی تبار عضو هیأت علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه

کتاب نقد؛ از نقد سروش تا الهیات کرونا

گفتگو با دکتر رمضان علی تبار سردبیر فصلنامه کتاب نقد

کتاب نقد؛ مجالی برای منتقدان

گفتگو با دکتر رمضان علی تبار سردبیر فصلنامه کتاب نقد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی