برچسب: رمضان علی تبار

فهم شبکه‌ای معنا به مثابه یک زیرساخت برای استظهار از ادله...

کرسی علمی- ترویجی “نظریه فهم شبکه‌ای متن ( با تاکید بر گزاره‌های توصیفی)“ توسط گروه منطق فهم دین پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

قلمروشناسی علوم انسانی اسلامی از منظر قرآن

کرسی علمی- ترویجی  توسط گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

نشست علمی تحول علوم انسانی از نظر تا عمل در کارنامه...

ششمین نشست از سلسله نشست‌های علمی مصباح معرفت با عنوان «تحول علوم انسانی از نظر تا عمل در کارنامه علامه مصباح» با ارائه دکتر رمضان علی‌تبار به صورت مجازی برگزار می‌شود.

کرسی ترویجی نظریه فهم شبکه‌‌ای متن

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی

شماره جدید کتاب نقد منتشر شد

"پایان روشنفکری دینی"بررسی سیر قهقرایی دین‌شناسی و دین‌باوری عبدالکریم سروش در شماره ۷۹ و ۸۰ کتاب نقد که فصلنامه انتقادی ـ‌ نظری در حوزه علوم انسانی است منتشر شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی