برچسب: حکمرانی پژوهش

کرسی ترویجی حکمرانی پژوهش، مطالعه یک نمونه موفق

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی