برچسب: حکمرانی جهانی

پاندمی کرونا و مساله حکمرانی جهانی

کرسی ترویجی پاندمی کرونا و مساله حکمرانی جهانی برگزار شد

ظرفیت بالای حکمرانی جهانی اندیشه اسلامی در مسئله کرونا

کرسی علمی ترویجی با موضوع “پاندمی کرونا و مسأله حکمرانی جهانی“ توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه برگزار شد

کرسی ترویجی پاندمی کرونا و مسأله حکمرانی جهانی

برگزاری کرسی علمی ترویجی به صورت مجازی توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی