برچسب: حکمرانی اداری

معیار موفقیت حکومت‌ها در اسلام میزان رضایت مردم است

 در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی نشست علمی“حکمرانی اداری و جایگاه مردم در آن از منظر آموزه های اسلامی”، توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه برگزار شد.

نشست علمی حکمرانی اداری و جایگاه مردم در آن از منظر...

در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی نشست علمی توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی