برچسب: حسین کلباسی اشتری

فطرت معیاری برای توجیه و سنجش معرفت

کرسی علمی ترویجی "نظریه فطرت و برآیند آن در علوم انسانی” توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی با همکاری قطب علمی فلسفه دین پژوهشگاه و با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار شد.

کرسی ترویجی نظریه فطرت و برآیند آن در علوم انسانی برگزار...

کرسی ترویجی “نظریه فطرت و برآیند آن در علوم انسانی” توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی با همکاری انجمن علمی تحول علوم انسانی برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی