برچسب: حاکمیت و حجاب

نشست علمی مداخله دولت در مسئله حجاب

برگزاری نشست علمی توسط گروه فقه و حقوق پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

کرسی ترویجی “حاکمیت و حجاب” برگزار می‌شود

کرسی علمی- ترویجی “ حاکمیت و حجاب”، توسط حلقه مطالعات خانواده مرکز مطالعات بینارشته‌ای با همکاری گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه برگزار می‌گردد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی