برچسب: جنگ بیولوژیک

حکم پژوهش و دانش‌ورزی در قلمرو زیست‌فناوری

یادداشتی از آیت الله علی اکبر رشاد با عنوان حکم پژوهش و دانش‌ورزی در قلمرو زیست‌فناوری منتشر شد

قواعد اخلاقی مرتبط با فقه زیست فناوری

نوشتاری از آیت الله علی اکبر رشاد با عنوان قواعد اخلاقی مرتبط با فقه زیست فناوری منتشر شد

مبانی نظری فقه زیست‌فناوری

مبانی نظری فقه زیست‌فناوری/ تعریف «قواعد نظری»، «قواعد اخلاقی»، «قواعد اصولی» و «قواعد فقهی» نوشتاری از آیت الله علی اکبر رشاد مستخرج از هفتمین جلسه...

روش‌شناسی مهندسی فقه زیست‌فناوری

نوشتاری از آیت الله علی اکبر رشاد با موضوع روش‌شناسی مهندسی فقه زیست‌فناوری منتشر شد

اهمیت روش‌شناسی تولید مساله و ساختاربندی فقه

جدیدترین یادداشت آیت الله علی اکبر رشاد با موضوع روش‌شناسی تفریع فروع فقه زیست‌فناوری منتشر شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی