برچسب: تنظی گری فضای مجازی

نخستین کمیته علمی همایش ملی تنظیم‌گری فضای مجازی برگزار شد

اولین جلسه کمیته علمی همایش ملی تنظیم‌گری فضای مجازی با حضور حضرت آیت‌الله علی‌اکبر رشاد رییس محترم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی