برچسب: احسان کیانخواه

مدرسه زمستانه تنظیم گری با تاکید بر فضای مجازی برگزار می...

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مدرسه زمستانه تنظیم گری با تاکید بر فضای مجازی برگزار می شود. دکتر حسین بابایی مجرد مدیر...

نشست علمی چیستی تنظیم گری و حکمرانی تنظیمی

پیش‌نشست علمی «چیستی تنظیم گری و حکمرانی تنظیمی» در راستای اولین همایش ملی تنظیم‌گری فضای مجازی توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نخستین کمیته علمی همایش ملی تنظیم‌گری فضای مجازی برگزار شد

اولین جلسه کمیته علمی همایش ملی تنظیم‌گری فضای مجازی با حضور حضرت آیت‌الله علی‌اکبر رشاد رییس محترم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

حکمرانی سایبری راهکار اداره‌ کشور

یادداشت دکتر احسان کیانخواه رییس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه با عنوان حکمرانی سایبری راهکار اداره‌ کشور.

نشست علمی موقعیت یابی دولت هوشمند فناوری یا نظریه

نشست علمی با عنوان «موقعیت یابی دولت هوشمند فناوری یا نظریه» به همت مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه با مشارکت گروه مدیریت اسلامی برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی