گروه منطق فهم دین / پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

 

گروه کلام اسلامی و الهیات جدید / پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

گروه فلسفه / پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

گروه معرفت شناسی و علوم شناختی / پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

گروه قرآن پژوهی / پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

 

گروه عرفان و معنویت / پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

 

گروه فقه و حقوق / پژوهشکده نظام های اسلامی

   

گروه اخلاق اسلامی / پژوهشکده نظام های اسلامی

گروه سیاست / پژوهشکده نظام های اسلامی

   

گروه مدیریت اسلامی / پژوهشکده نظام های اسلامی

گروه اقتصاد اسلامی/ پژوهشکده نظام های اسلامی

 

گروه فرهنگ پژوهی / پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی

 

گروه غرب شناسی / پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی

گروه ادبیات اندیشه / پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی

گروه مطالعات انقلاب اسلامی / پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی