عفاف به مثابه یک اصل بنیادین دینی، منشأ آثار مهمی در حقوق خانواده است. بعضی آثار آن «پیشینی» و بعضی دیگر پسینی است. مقصود از آثار پیشینی عفاف در حقوق خانواده، ایجاد زمینه پاک‌زیستی و پیش‌گیری از گرایش همسران به فحشاء است. منظور از آثار پسینی عفاف، پیامدهای اعمال منافی عفت در روابط همسری و والد- فرزندی است. این موضوع برغم اهمیت آن تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته و مسایل آن تشریح نشده است. پژوهش کنونی، مجموعه آثار پیشگیرانه و پیامدهای اعمال منافی عفاف را در سه بخش تشکیل خانواده، روابط خانوادگی و انحلال خانواده از منظر فقه اسلامی بررسی نموده و انعکاس آن را در حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه قرار می‌دهد.