مباحث سلسله دانشنامه‌های قرآن‌شناسی، در چارچوب دو حوزه معرفتی کلان صورت‌بندی شده است: یک.(مباحث پیراقرآنی) علوم قرآن. دو. مباحث درون قرآنی (معارف قرآن)، مجلداتی که اکنون پیش رو دارید جزء این بخش است. مباحث این حوزه در قالب چند دانشنامه طبق محورهای زیر تألیف و عرضه می‌شود:

۱.قرآن و علوم عقلی، شامل: الف) کلام. ب) فلسفه. ج) معرفت‌شناسی. د) عرفان.

۲. قرآن و علوم انسانی، شامل: الف) اندیشه اجتماعی و سیاسی. ب) مدیریت. ج) اقتصاد. د) حقوق. هـ)اخلاق. و)تربیت. ز)هنر.

۳. قرآن و تاریخ، شامل: الف) تاریخ اسلام. ب)ادیان.

۴. قرآن و فقه عبادی.

۵. قرآن و علم، شامل: الف)طبیعیات. ب)طب. ج)روان‌شناسی. د) فراروان‌شناسی