مجموعه حاضر با عنوان «مدیریت راهبردی با رویکرد اسلامی» دارای چهار فصل است؛ در فصل نخست با عنوان «کلیات و مفاهیم» به مباحثی کلی در خصوص مدیریت راهبردی اشاره شده است، در فصل دوم با عنوان «ادبیات تحقیق»، مبانی نظری موضوع  طرح گردیده است، در فصل سوم با عنوان «الگوهای  مدیریت راهبردی انبیاء الهی با تأکید بر قرآن»، الگوهای دینی با بهره‌گیری از منابع اسلامی بررسی شده که عمدتاً مشتمل بر انبیاء بزرگی همچون حضرت نوح(ع)، حضرت ابراهیم(ع) حضرت موسی(ع) حضرت عیسی(ع) حضرت یوسف(ع) حضرت داوود(ع) و حضرت سلیمان(ع) است ودر فصل چهارم، با عنوان «الگوهای  مدیریت راهبردی پیامبر اسلام و حضرت علی (ع)»، رهیافت‌های اسلامی مورد مطالعه قرار گرفته است.

مطلب قبلی
مطلب بعدیکرسی ترویجی فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی