انتخاب کیفر در مرحله قانونگذاری، یکی از موضوعات مهم و محوری زیرمجموعه مباحث کلی و فلسفی مربوط به کیفر است که از آن باعنوان «کیفرگذاری» یاد می‌شود؛ ازاین‌حیث که مبانی، اصول و معیارهای کیفرگذاری کدام‌اند؟ این موضوع چه چالش‌هایی دارد؟ راه‌های برون‌رفت از چالش‌ها کدام‌اند؟

انتخاب واکنش دربرابر جرم ازجمله دقیق‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل حوزه جرم‌انگاری و قانونگذاری است و بر مبانی و اصولی استوار است که از این مبانی و اصول، معیارهای مهم کیفرگذاری استخراج می‌شود؛ هرچند این موضوع با چالش‌هایی روبه‌رو می‌باشد. پرداختن به تحولات پیش‌آمده در این حوزه و نیز مبانی انسان‌شناختی کیفر و اهداف آن و همچنین اصولی همچون عدالت، کرامت انسانی، همسویی با اهداف، مقتضیات زمان و دیگر قوانین و مقررات و… می‌تواند ما را به معیارهای دقیقی برای انتخاب کیفر رهنمون سازد.

مطلب قبلی
مطلب بعدی