دین با مطرح کردن معاد و موضوع پاداش و  جزاء حتی در مواردی که هیچ کس از عمل خوب یا بد شخص مطلع نیست، ضمانتی بزرگ برای اجرای قواعد اخلاقی برای افراد فارهم می‌کند؛ زیرا خیلی از انسان‌ها در اثر عدم تربیت صحیح، در مواردی به قواعد اخلاقی عمل نمی‌کنند، ایمان به معاد انگیزه بزرگی جهت حرکت به سمت فعل اخلاقی است.

مطلب قبلیدین ستیزی از اصول اعلامیه حقوق بشر است
مطلب بعدی