کتاب مدارس کلامی شیعه اثر محمدصفر جبرئیلی

کلام شیعه از نگاه هویتی و تاریخی با دو نظریه مهم روبرو است؛ دیدگاه وامداری و تأثیرپذیری کلام شیعه از کلام معتزلی و دیگری افول و خاموشی آن در پی خلط با فلسفه. این تحقیق تلاش می‌کند ضمن نقد این دو نظریه، از اصالت مدارس کلام شیعی دفاع کند و ضمن معرفی تمامی مدارس مهم کلامی، پویایی و پایایی آنها را به اثبات رساند. اصل تحقیق به جهت ارائه دورنمایی کلی از ابعاد مختلف کلام شیعه، با تبیین ویژگی‌ها، معرفی متکلمان، آثار، خدمات، آسیب‌ها و کاستی‌ها این مدارس، کاری نو و بدیع است.

مطلب قبلی
مطلب بعدی