کتاب رهبری کریمانه در مدیریت اسلامی اثر علی آقاپیروز

«رهبری» تجلی مهارت انسانی در مدیران است، برای رهبری به معنای توانایی نفوذ در زیردستان برای رسیدن اهداف، نظریه‌های فراوانی ارائه شده که یکی از مهم‌ترین آنها «رهبری کریمانه» است. نرمش و رفق حداکثری مدیران، عنصر اصلی این شیوه است که بیشترین تأثیرگذاری را در کارکنان داشته، فضای سازمان را به شدت عاطفی و صمیمی می‌کند.

مطلب قبلی
مطلب بعدی