تفاسیر عرفانی بر محور هدف اصیل قرآنی«توحید» بنا شده‌ا‌ند؛ آشنایی با این نوع تفاسیر در واقع آشنایی با منابع فهم حقیقت قرآنی است؛ صاحبان تفسیر عرفانی زحمات ارزنده‌ای کشیده‌‌اند؛ اما این تفاسیر به دلایل مختلف از جمله نوع برداشت از آیات قرآنی نتوانسته‌اند با علاقه‌مندان گرایش تفسیر عرفانی ارتباط مطلوبی برقرار نمایند؛ این اثر برای روشن‌شدن وضعیت تفاسیر مذکور و تصحیح نوع نگاه به آنها، گامی روشمند برای شناخت این گرایش تفسیری به شمار می‌آید؛ در این اثر یک بخش به توصیف، بررسی و نقد ده تفسیر مهم عرفانی اختصاص یافته‌ است و در بخش دیگر به بررسی مبانی، روش، رویکرد و اسلوب تفسیر عرفانی معیار پرداخته است و در آخر هم براساس تفسیر مبانی و روش تفسیر عرفانی مطلوب و معیار، یک سوره از قرآن تفسیر شده است.