اخلاق سیاسی شاخه­‌ای معرفتی، هدایتگر و راهبر رفتار سیاسی است که نشان از روُیۀ کاربردی آن دارد. این گرایش بینارشته­‌ای، همیشه در اندیشه‌­ورزی­‌های بشری به ویژه در تمدن اسلامی از جایگاهی بالا و برتر برخوردار بوده است، اما سوگمندانه هماره در کنار و حاشیۀ دانش اخلاق، از آن بحث شده است. پردازش به این گرایش و مبانی، اصول، راهبردها و اهداف آن می‌تواند گامی مؤثر باشد برای رواج آن در میان اندیشوران و تلاشی برای بازاندیشی و نواندیشی داشته‌­ها و پشتوانه‌­های عمیق و دقیق آن و آغازی گردد برای گفتمان‌سازی اندیشگی و حضور عملیاتی آن در ذهن، ضمیر، گفتار و رفتار حاکمان و کارگزاران نظام اسلامی.